بازدید از مرکز مدیریت پسماند شرق استان تهران

بازدید فرمانداران و شهرداران شهرستانهای دماوند و پردیس از مرکز مدیریت پسماند شرق استان تهران : در این بازدید اقدامات انجام شده در راستای مدیریت پسماند شرق استان در منطقه کندگ مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت .

نظر شما !!