بازدید از محل احداث کلینیک تامین اجتماعی

بازدید سلیمانی بازرس ویژه درمان تامین اجتماعی ، قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم در مجلس ، اعضای شورای اسلامی شهر و کچویی شهردار رودهن و جمعی از معتمدین از محل احداث ساخت کلینیک تامین اجتماعی در رودهن

نظر شما !!