بازدید  از اجرای پروژه مسکن مهر رودهن

بازدید مسئول بهره برداری آب و فاضلاب نماینده واحد عمران شهرداری و اعضای شورای محله اسلامی مسکن مهر رودهن از روند اجرای پروژه های مسکن مهر رودهن

نظر شما !!