بازديد رئیس شوراي اسلامي شهر و مهندس كچويي شهردار از اجراي عمليات آسفالت سايت مسكن مهر

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: ريس شوراي اسلامي شهر – مهندس كچويي شهردار و اعضاي شوراي مهرآباد به همراه مسول عمران و فني و شهرسازي شهرداري رودهن از اجراي عمليات آسفالت سايت مسكن مهربازديد نمودند.
همچنين همه اعضا بر تسريع در عمليات عمراني و رعايت نكات فني تاكيد داشتند.

نظر شما !!