بازديد بابایی سرپرست شهرداري رودهن از ريزش جداول بلوار امام خميني(ره) روبروي رستوران قلمستان

?با توجه با بارندگي هاي اخير و ريزش جداول خيابان اصلي شهر و خطر ساز بودن اين محدوده #بابایی سرپرست شهرداري رودهن ظهر امروز از محل ريزش جداول بازديد و سريعا دستورات لازم را در خصوص عمليات ايمن سازي و بازسازي و رفع خطر اين محدوده به واحد عمران شهرداري رودهن صادر نمود.

نظر شما !!