بازديد اعضاي شوراي شهرستان- معاونت سياسي فرمانداري و ريس بهزيستي شهرستان دماوند از مركز بهزيستي فرشتگان رودهن

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن: اعضاي شوراي اسلامي شهرستان آقايان ابوذر نادري-ميرعلينقي-نقيبي- عباس عاشقي- البرز سعيدي، جهانشاهي معاونت سياسي فرمانداري و بي نياز ريس بهزيستي از مركز بهزيستي فرشتگان رودهن بازديد نمودند.

در اين بازديد مقررگرديد افزايش و بهسازي فضاي سبز اين مركز توسط شهرداري رودهن و آسفالت محوطه توسط دهياري مهر آباد انجام شود.

 

نظر شما !!