اگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ و ۱۰۳/۳۷/۱/ش مورخ ۲۱/۳/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید و تجهیز دستگاه پیش سرد کن گوشت کشتارگاه نماید. لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار این آگهی روزنامه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۵/۰۵/۹۸ جهت دریافت و تحویل اسناد تجدید مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمایند .
۱ – موضوع تجدید مناقصه : خرید و تجهیز دستگاه پیش سرد کن گوشت
۲ – مهلت دریافت و تسلیم اسناد : از روز سه شنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۸ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۵/۰۵/۹۸ تا راس ساعت ۰۰: ۱۴ میباشد .
۳- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد تجدید مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت به همراه کارت ملی معتبر .
۴ – محل تحویل اسناد : دبیرخانه شهرداری رودهن می باشد .
۵– مبلغ برآورد : ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۵ ریال و سپرده شرکت در تجدید مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۵ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام نمایند .
۶ – تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۵/۹۸ راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار می باشد .
۷ – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۸ – به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد لاک و مهر و سپرده و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۹ – به برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۱۰ – سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه قید گردیده است .
۱۱ – هزینه چاپ سه نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده تجدید مناقصه است .

مهدی کچویی
شهردار رودهن

نظر شما !!