اهدا لوح سپاس استاندار به شهردار رودهن

اهدا لوح سپاس استاندار تهران به اميري شهردار رودهن به جهت پيشگيري و جلوگيري از شيوع ويروس كرونا

نظر شما !!