اعضای شورا
جناب آقای منوچهر همت نجفی
جناب آقای مهرداد حنیفی
جناب آقای عباسعلی عاشقی
جناب آقای سیدحسن سیدحسینی
جناب آقای ساسان لاسمی