اعزام گروه امدادی شهرداری رودهن به حادثه دیده گان استان گلستان و مازندران

نظر شما !!