اطلاعیه

با توجه به برگزاری دوره های آموزشی پدافند زیستی بصورت مجازی در مرداد ماه سال جاری
آن دسته از فراگیرانی که تمایل به شرکت در دوره مذکور را دارند در سامانه جامع آموزش مجازی به آدرس www.imsp.ir مراجعه و ثبت نام نمایند .

نظر شما !!