ادامه عمليات ساماندهي و پاكسازي باغچه هاي حاشيه معابر و رفيوژهاي فضاي سبز شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن: در اجراي طرح نگهداشت فضاي سبز و ارتقاي حس رضايتمندي در ميان شهروندان، عمليات ساماندهي و پاكسازي باغچه هاي حاشيه معابر و رفيوژ هاي فضاي سبز شهر رودهن در دستور كار شهرداري رودهن قرار گرفته است.

نظر شما !!