ادامه رنگ آمیزی پل

ادامه رنگ آمیزی پل های عابر پیاده (پل عابر لاله صحرا) توسط واحد زیبا سازی شهرداری رودهن

نظر شما !!