اخطار به صنوف مزاحم در رودهن

توسط واحد اصناف شهرداري رودهن صورت گرفت:
اخطار به كارگاه هاي غير مجاز و صنوف مزاحم در شهر رودهن

نظر شما !!