اجراي عمليات پاكسازي و لايروبي نهر كشاورزي شهرك سادات محله شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن :با هدف روانسازي هدايت آبهاي سطحي،رفع آبگرفتگي انهار، ارتقاي بهداشت ،رفع مشكلات زيست محيطي و انتشار بوي نامطبوع عمليات پاكسازي و لايروبي نهر كشاورزي شهرك سادات محله توسط واحد فضاي سبز شهرداري_رودهن در دستور كار قرار گرفت.

نظر شما !!