اجراي عمليات خط كشي محوري بلوار ها و معابر شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن :در راستاي افزايش ضريب ايمني و تسريع و سهولت تردد خودروها ، بهبود وضع ترافيكي شهر با هدف روانسازي و ايجاد نظم ترافيكي خط كشي محوري بلوارهاي امام خميني(ره)، شريعتي ،اميركبير،امامت ،لاله صحرا و خيابان چمران توسط شهرداري_رودهن انجام شد.

نظر شما !!