اجراي عمليات جدول گذاري ورودي پارك_پرچم شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن :در راستاي ساماندهي و هدايت آبهاي سطحي و با هدف ارتقاي سطح كيفي معابر و افزايش خدمت رساني به شهروندان اجراي جدول گذاري ورودي پارك پرچم توسط شهرداري_رودهن  اجرا شده است.

نظر شما !!