اجراي عمليات جدول گذاري خيابان شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن :در راستاي ساماندهي و هدايت آبهاي سطحي و با هدف ارتقاي سطح كيفي معابر و افزايش خدمت رساني به شهروندان اجراي جدول گذاري خيابان دكتر حسابي اول توسط شهرداري_رودهن  اجرا شده است.

نظر شما !!