اجراي عمليات برف روبي پارك ها و برف تكاني از درختان شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن : در راستاي حفاظت از منابع طبيعي و فضاي سبز موجود در شهر ،اكيپ هاي شهرداري رودهن(فضاي سبز) با حضور در خيابان ها و پارك هاي سطح شهر عمليات برف تكاني از درختان را در دستور كار خود قرار دادند.

نظر شما !!