آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۵۰/۸۸/۱/ش مورخ ۱۶/۰۵/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه کوهبری و خاکبرداری بلوار اصلی امام خمینی (ره) (بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال ۹۸) نماید. لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم روزنامه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۰۴/۰۷/۹۸ جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمایند .
۱ – موضوع مناقصه : پروژه کوهبری و خاکبرداری بلوار اصلی امام خمینی (ره)
۲ – مهلت دریافت و تسلیم اسناد : از روز شنبه مورخ ۲۳/۰۶/۹۸ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۰۴/۰۷/۹۸ تا راس ساعت ۰۰: ۱۳ میباشد .
۳- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .
۴ – محل تحویل اسناد : دبیرخانه شهرداری رودهن می باشد .
۵– مبلغ برآورد : ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام نمایند .
۶ – تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز شنبه مورخ ۰۶/۰۷/۹۸ راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار می باشد .
۷ – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۸ – به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد پلاک و مهر و سپرده و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۹ – به برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۱۰ – سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است .
۱۱ – هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است .
مهدی کچویی
شهردار رودهن

نظر شما !!