آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوزشماره ۳۱۲/۱۶۸/۱/ش مورخ ۹۹/۶/۱۰ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه سالن ورزشی کریتون نماید . لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم روزنامه جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمایند .

۱ – موضوع مناقصه : پروژه سالن ورزشی کریتون

۲ – مهلت دریافت و تسلیم اسناد : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ۱۳ /۹۹/۱۰ تا راس ساعت ۱۴:۳۰می باشد .

۳- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت به همراه کارت ملی معتبر .

۴ – محل تحویل اسناد :  دبیرخانه شهرداری رودهن می باشد .

۵– مبلغ برآورد :  ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام نمایند .

۶ – تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن وبازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روزیک شنبه مورخ۹۹/۱۰/۱۴  راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار می باشد .

۷ – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۸ – به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد لاک و مهر و سپرده و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۹ – به برندگان اول و دوم و سوم  مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱۰ – سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است .

۱۱ – هزینه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است .

نظر شما !!