آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۱۲/۱۶۸/۱/ش مورخ ۹۹/۶/۱۰ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه دیوارحایل بلوار امام خمینی روبروی قلمستان نماید لذا متقاضيان ميتوانند تا ۱۰ روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم روزنامه جهت دريافت و تحويل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمايند .
۱ – موضوع مناقصه :
پروژه دیوار حایل بلوارامام خمینی روبروی قلمستان با اعتبار به مبلغ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ردیف اعتباری ۴۰۲۰۱۱۶ بودجه سال ۹۹که میزان ۵ درصد سپرده ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ – مهلت دريافت و تسليم اسناد : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۹۹/۱۰/۹تا راس ساعت ۱۴/۳۰
۳- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده :معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز شرکت و همراه کارت ملی معتبر و فیش واریزی جهت خرید اسناد به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال .
۴- محل تحويل اسناد : دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد .
۵-مبلغ های ۵ درصد سپرده شرکت در مناقصه به شرح پروژه های مذکور می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام نمایند .
۶ – تشكيل كميسيون عالي معاملات شهرداري رودهن و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۳ راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار مي باشد .
۷ – شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
۸ – هزينه چاپ دو نوبت آگهي در روزنامه بعهده برنده مناقصه است .
۹-به برندگاه اول ،دوم وسوم مناقصه هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
۱۰-سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است .
۱۱- به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد لاک ومهر سپرده وآنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .

نظر شما !!