آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۲۱/۶۶/۱/ش مورخ ۱۷/۳/۹۹ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه عملیات زیر سازی و آسفالت (لکه گیری ) کلیه معابر اصلی و فرعی سطح شهر نماید . لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ رز پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی روزنامه جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱-۰۲۱) مراجعه نمایند .
۱-موضوع مناقصه : پروژه عملیات زیر سازی و آسفالت (لکه گیری ) کلیه معابر اصلی و فرعی سطح شهر
۲-مهلت دریافت و تسلیم اسناد : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۵/۴/۹۹ تا راس ساعت ۱۴:۳۰
۳-مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه :معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز شرکت به همراه کارت ملی معتبر و فیش واریزی جهت خرید اسناد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال
۴-محل تحویل اسناد : دبیرخانه شهرداری می باشد .
۵-مبلغ برآورد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد یا چک تضمین شده بانکی جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام نمایند .
۶-تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و باز گشایی پاکتهای پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ ۱۶/۴/۹۹ راس ساعت ۱۵:۰۰ در دفتر شهردار می باشد .
۷-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۸-به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد لاک و مهر و سپرده و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۹-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
۱۰-سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است .
۱۱-هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است .

نظر شما !!