آگهی مزایده عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۷۸/۲۶۴/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن نسبت به فروش ده قطعه زمین به صورت موردی یا کلی ، به مساحت تقریبی ۷۲۰۰ متر مربع از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم روزنامه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۱/۰۲/۹۸ جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمایند .

۱ – موضوع مزایده : فروش ده قطعه زمین

۲ – مهلت دریافت و تسلیم اسناد : از روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۲/۹۸ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۱/۰۲/۹۸ تا راس ساعت ۰۰: ۱۴ میباشد. 

۳- محل تحویل اسناد :  دبیرخانه شهرداری رودهن می باشد .

۴–  سپرده شرکت در مزایده به میزان مندرج در اسناد مزایده می باشد . 

۵ – تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۲/۹۸ راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار می باشد .

۶ – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۷ – به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۸ –  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۹ – سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مزایده قید گردیده است .

۱۰ – هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال و کسورات متعلقه و کارشناسی و هزینه های پیش بینی نشده بعهده برندگان مزایده است .

نظر شما !!