آگهی مزایده عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۷۸/۲۶۴/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شوراي اسلامي شهر رودهن نسبت به فروش ده قطعه زمين به صورت موردي يا كلي ، به مساحت تقريبي ۷۲۰۰ متر مربع از طريق برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد . لذا متقاضيان پيشنهاد ميتوانند تا ۱۰ روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم روزنامه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۲۱/۰۲/۹۸ جهت دريافت و تحويل اسناد مزايده به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمايند .

۱ – موضوع مزايده : فروش ده قطعه زمين

۲ – مهلت دريافت و تسليم اسناد : از روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۲/۹۸ تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۲۱/۰۲/۹۸ تا راس ساعت ۰۰: ۱۴ ميباشد.

۳- محل تحويل اسناد :  دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد .

۴–  سپرده شركت در مزايده به ميزان مندرج در اسناد مزايده مي باشد .

۵ – تشكيل كميسيون عالي معاملات شهرداري رودهن و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز يكشنبه مورخ ۲۲/۰۲/۹۸ راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار مي باشد .

۶ – شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

۷ – به پيشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۸ –  برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

۹ – ساير اطلاعات و جزييات فني مربوط به معامله در اسناد مزايده قيد گرديده است .

۱۰ – هزينه چاپ دو نوبت آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي نقل و انتقال و كسورات متعلقه و كارشناسي و هزينه هاي پيش بيني نشده بعهده برندگان مزايده است .

نظر شما !!