آگهی تجدید مناقصه

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۱۲/۱۶۸/۱/ش مورخ ۹۹/۰۶/۱۰ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه زیر سازی وآسفالت خیابان الهیه (آی تی ) نماید لذا متقاضيان  ميتوانند تا ۱۰ روز پس از تاريخ انتشار این آگهي روزنامه جهت دريافت و تحويل اسناد تجدید مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمايند .

۱ – موضوع تجدید مناقصه :

پروژه زیر سازی وآسفالت خیابان الهیه (آی تی) با اعتبار به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ردیف اعتباری   ۴۰۲۰۲۰۳  بودجه سال ۹۹

۲ – مهلت دريافت و تسليم اسناد : تا پایان وقت اداری روزشنبه ۹۹/۱۲/۰۹ تا راس ساعت  ۱۵/۰۰

۳- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد تجدید مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز شرکت و همراه کارت ملی معتبر و فیش واریزی جهت خرید اسناد به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

۴- محل تحويل اسناد :  دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد .

۵-مبلغ  ۵ درصد سپرده شرکت در تجدید مناقصه که معادل ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام گردد .

۶ – تشكيل كميسيون عالي معاملات شهرداري رودهن و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار مي باشد .

۷ – شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

۸ –  هزينه چاپ پنج نوبت آگهي در روزنامه بعهده برنده تجدید مناقصه  است .    

 9- برندگاه اول ، دوم وسوم تجدید مناقصه هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .                                                                                                                                           

۱۰-سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه قید گردیده است .

۱۱- به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد لاک ومهر سپرده وآنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .

                                                                                                                   

نظر شما !!