آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۸۷/۳۴۴/۱/ش مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی کوهبری و خاکبرداری سطح شهر(سایت مسکن مهر) (بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال ۹۷) نماید. لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار این نوبت آگهی روزنامه تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۵/۹/۹۷ جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمایند .

۱ – موضوع مناقصه : کوهبری و خاکبرداری سطح شهر(سایت مسکن مهر)

۲ – مهلت دریافت و تسلیم اسناد : از روز سه شنبه مورخ ۶/۹/۹۷ تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۵/۹/۹۷ تا راس ساعت ۰۰: ۱۳ میباشد .

۳- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .

۴ – محل تحویل اسناد :  دبیرخانه شهرداری رودهن می باشد .

۵– مبلغ برآورد :  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام نمایند .

۶ – تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز شنبه مورخ ۱۷/۹/۹۷ راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار می باشد .

۷ – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۸ – به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد لاک و مهر و سپرده و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۹ – به برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱۰ – سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است .

۱۱ – هزینه چاپ سه نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است .

نظر شما !!