آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه کوهبری و خاکبرداری ادامه بلوار امام خمینی (ره) ضلع شرقی (بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال ۹۸) نماید. لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار این آگهی روزنامه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۴/۹۸ جهت دریافت و تحویل اسناد تجدید مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمایند.

۱ موضوع تجدید مناقصه : پروژه کوهبری و خاکبرداری ادامه بلوار امام خمینی (ره) ضلع شرقی

۲ مهلت دریافت و تسلیم اسناد : از روز پنجشنبه مورخ ۲۳/۰۳/۹۸ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۴/۹۸ تا راس ساعت ۰۰: ۱۴ میباشد .

۳- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد تجدید مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت به همراه کارت ملی معتبر .

۴ محل تحویل اسناد :  دبیرخانه شهرداری رودهن می باشد .

۵ مبلغ برآورد :  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۵ ریال و سپرده شرکت در تجدید مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۵ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام نمایند .

۶ تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز سه شنبه مورخ ۰۴/۰۴/۹۸ راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار می باشد .

۷ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۸ به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد پلاک و مهر و سپرده و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۹ به برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱۰ سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه قید گردیده است .

۱۱ هزینه چاپ سه نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده تجدید مناقصه است .

نظر شما !!