آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۴۶/۲۰۸/۱/ش مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت کلیه معابر منطقه فرهنگیان ، شهرک نور ، لاله صحرا ، معابر اصلی و فرعی امامت و امیر کبیر و برخی دیگر از معابر سطح شهر (بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال ۹۷) نماید. لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار این آگهی  روزنامه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۹۷ جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمایند .

۱ موضوع مناقصه : اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت کلیه معابر منطقه فرهنگیان ، شهرک نور ، لاله صحرا ، معابر اصلی و فرعی امامت و امیر کبیر و برخی دیگر از معابر سطح شهر   

۲ مهلت دریافت و تسلیم اسناد : از روزدوشنبه مورخ ۰۶/۱۲/۹۷ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۹۷ تا راس ساعت ۰۰: ۱۴ میباشد .

۳- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .

۴ محل تحویل اسناد :  دبیرخانه شهرداری رودهن می باشد .

۵ مبلغ برآورد :  000/000/000/3 ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام نمایند .

۶ تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز پنجشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۷ راس ساعت ۰۰: ۱۴ در دفتر شهردار می باشد .

۷ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۸ به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد لاک و مهر و سپرده و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۹ به برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱۰ سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است .

۱۱ هزینه چاپ سه نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است .

نظر شما !!