آگهی تجدید مزایده عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۷۸/۲۶۴/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن نسبت به فروش شش قطعه زمین جنب شهرک انا به صورت موردی یا کلی ، به مساحت ۶۵/۴۳۷۲ متر مربع از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی اقدام نماید . لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار این آگهی روزنامه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۳/۹۸ جهت دریافت و تحویل اسناد تجدید مزایده به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمایند .

۱ موضوع تجدید مزایده : فروش شش قطعه زمین جنب شهرک انا

۲ مهلت دریافت و تسلیم اسناد : از روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۲/۹۸ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۳/۹۸ تا راس ساعت ۰۰: ۱۳ میباشد. 

۳- محل تحویل اسناد :  دبیرخانه شهرداری رودهن می باشد .

۴  سپرده شرکت در تجدید مزایده به میزان مندرج در اسناد تجدید مزایده می باشد . 

۵ تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۹۸ راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار می باشد .

۶ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۷ به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۸   برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۹ سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده قید گردیده است .

۱۰ هزینه چاپ یک نوبت آگهی در روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال و کسورات متعلقه و کارشناسی و هزینه های پیش بینی نشده بعهده برندگان تجدید مزایده است .

۱۱ – زمینهای مذکور دارای برگه واگذاری از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشند(فاقد سند) و شهرداری زمین ها را به صورت وکالتی به برندگان واگذار خواهد کرد.

نظر شما !!