آماده سازی فضای سبز شهرداری رودهن

آماده سازی – فضا سازی و تسطیح باغچه های فضای سبز شهر رودهن توسط واحد فضای سبز شهرداری رودهن درحال انجام می باشد .

نظر شما !!