آماده سازي و زيرسازي بلوار اصلي چنار

آماده سازی و زیر سازی بلوار اصلی چنار توسط واحد نقلیه شهرداری رودهن

نظر شما !!