آغاز عملیات ساماندهی ورودی شهر

آغاز عملیات اجرایی ساماندهی و زیبا سازی مبادی ورودی شهر از سمت تهران توسط واحد عمران شهرداری رودهن

نظر شما !!