آغازعملیات حفاری و اجرای جدول گذاری

آغاز عمليات حفاري و اجراي جدول گذاري خيابان مير يعقوبي در شهرك #سادات_محله توسط واحد عمران شهرداري رودهن

نظر شما !!