آزاد سازی اراضی راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی

اجرای حکم ۱۳۰ ساخت و ساز غیر مجاز در داربند سادات محله رودهن
با حکم قضایی بیش از ۱۰ هکتار از اراضی راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی آزاد سازی شد .

نظر شما !!